กรดแก่

คำศัพท์กรดแก่
คำศัพท์ภาษาอังกฤษstrong acid
คำอธิบาย

1.โมเลกุลหรือไอออนที่ให้โปรตอนได้ดี

2.สารละลายที่ละลายน้ำแล้วแตกตัวให้ H3Oได้ดี

หมวดเคมี
Web link- อธิบายนิยามกรดแก่ พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ
- เว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอน
- นิยามและคำจำกัดความของคำว่า กรดแก่
- คำอธิบายของกรดแก่


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว