การเคลื่อนที่ของไอออน

คำศัพท์การเคลื่อนที่ของไอออน
คำศัพท์ภาษาอังกฤษion migration
คำอธิบาย

การที่ไอออนในอิเล็กโทรไลต์เคลื่อนที่เข้าหาขั้วไฟฟ้าซึ่งมีประจุชนิดตรงกันข้ามกับไอออน 

หมวดเคมี
Web link- ความหมายของคำว่าการเคลื่อนที่ของไอออน
- แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนที่ของไอออน
- แนวการจัดกิจกรรมเรื่องการเคลื่อนที่ของไอออน


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว