กระบวนการหมัก

คำศัพท์กระบวนการหมัก
คำศัพท์ภาษาอังกฤษfermentation
คำอธิบาย

กระบวนการที่สารอินทรีย์เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี โดยอาศัยการทำงานของจุลินทรีย์ (เช่น ยีสต์ แบคทีเรีย ) หรือเอนไซม์  เช่น การหมักแป้ง น้ำตาลโดยใช้ยีสต์จะได้เอทานอล

หมวดชีววิทยา, เคมี
Web link- คำจำกัดความของการหมักพร้อมทั้งยกตัวอย่าง
- หลักการพื้นฐานสำหรับการหมักทางเคมีที่ควรทราบ
- กรรมวิธีในการหมักปุ๋ย
- อธิบายความหมายของกระบวนการหมัก
- อธิบายความหมาย ภาพประกอบ วีดิโอ และแบบทดสอบ เกี่ยวกับกระบวนการหมัก
- การใช้ยีสต์ในกระบวนการทำเบียร์ และไวน์
- การทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ และประโยชน์ในด้านต่าง ๆ


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว