ไกลซีน

คำศัพท์ไกลซีน
คำศัพท์ภาษาอังกฤษglycine
คำอธิบาย

กรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายชนิดหนึ่ง สูตรเคมีคือ C2H5NO2

หมวดชีววิทยา, เคมี
Web link- อธิบายและแสดงโครงสร้างของไกลซีนในแบบ 3 มิติ
- อธิบายสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของไกลซีน
- อธิบายความสำคัญของไกลซีน การสังเคราะห์ไกลซีน


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว