การถ่ายโอนความร้อน

คำศัพท์การถ่ายโอนความร้อน
คำศัพท์ภาษาอังกฤษheat transfer
คำอธิบาย

การส่งผ่านความร้อนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยการนำ การพา หรือ การแผ่รังสีความร้อน

หมวดฟิสิกส์, วิทยาศาสตร์ทั่วไป
Web link- ตัวอย่างของ heat transfer พร้อมคำถามที่น่าสนใจ
- เป็นเว็บไซต์ประเภทส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ สื่อเคลื่อนไหวและรูปภาพประกอบพร้อมคำอธิบาย
- เป็นเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษาซึ่งมีการนำเสนอเนื้อหาในลักษณะบทเรียนออนไลน์ในเนื้อหาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ และวิชาฟิสิกส์
- เป็นเว็บไซต์ประเภทส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีการนำเสนอเนื้อหาในลักษณะบทเรียนออนไลน์
- เป็นเว็บไซต์ที่ให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ผู้สนใจ โดยเน้นที่ในระดับเยาวชน พร้อมเนื้อหาในลักษณะบทเรียน โดยมีรูปภาพประกอบการอธิบาย
- เป็นเว็บไซต์ที่ให้ความรู้และข่าวสารทางด้านวิทยาศาสตร์ และความรู้ทั่วไป พร้อมยกตัวอย่างและภาพประกอบเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของผู้อ่าน
Image- ภาพประกอบตัวอย่างที่น่าสนใจ
Multimedia- สื่อมัลติมีเดียสอนเรื่องปริมาณความร้อนและกลไลการถ่ายโอนความร้อน มีตัวอย่าง มีแบบฝึก และการทดลองเสมือนจริง


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว