การเหนี่ยวนำ

คำศัพท์การเหนี่ยวนำ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษinduction
คำอธิบาย

การเปลี่ยนสภาพของวัตถุโดยสนาม (ดู electrostatic induction และ electromagnetic induction ประกอบ)

หมวดฟิสิกส์
Web link- มีคำอธิบายและภาพประกอบ
- มีเรื่อง การเหนี่ยวนำไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
- มีคำอธิบายและภาพประกอบ
Multimedia- สื่อดิจิทัลแสดงตัวอย่างการสอนเรื่องการเหนี่ยวนำ
- สื่อมัลติมีเดีย มีการทดลองเสมือนจริง และแผ่นใสการเรียนการสอน


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว