วงจรไฟฟ้า

คำศัพท์วงจรไฟฟ้า
คำศัพท์ภาษาอังกฤษelectric circuit
คำอธิบาย

ตัวนำไฟฟ้าหรือระบบของตัวนำไฟฟ้า  ซึ่งนำมาต่อกันเพื่อให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้

หมวดฟิสิกส์
Web link- มีคำอธิบายและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
- นำเสนอศัพท์คำนี้ด้วย PPT
- มีคำอธิบายและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
- คำอธิบายพร้อมภาพประกอบวงจรชนิดต่าง ๆ ภาษาอังกฤษ
Multimedia- สื่อมัลติมีเดีย มีแผ่นใส และวีดิทัศน์


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว