จำนวนเต็ม

คำศัพท์จำนวนเต็ม
คำศัพท์ภาษาอังกฤษinteger
คำอธิบาย

จำนวนที่อยู่ในเซต  {...,-2,  -1,  0,  1,  2,...}

หมวดคณิตศาสตร์
Multimedia- สื่อ multimedia เรื่องจำนวนเต็ม
- สื่อ multimedia เรื่องเส้นจำนวน


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว