การชลประทาน

คำศัพท์การชลประทาน
คำศัพท์ภาษาอังกฤษirrigation
คำอธิบาย

การพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร  เช่น การสร้างเขื่อนฝาย คูคลองส่งน้ำ

หมวดวิทยาศาสตร์ทั่วไป
Web link- ประวัติของการชลประทานพร้อมวีดิโอคลิปประกอบ
- วิธีการชลประทาน
- ศูนย์อบรมการชลประทานที่สหรัฐอเมริกา
- เป็นเว็บไซต์ที่ให้ความรู้และข่าวสารทางด้านวิทยาศาสตร์ และความรู้ทั่วไป พร้อมยกตัวอย่างและภาพประกอบเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของผู้อ่าน
- เป็นเว็บไซต์ที่ให้ความรู้ทางด้านวิชาการ และความรู้ทั่วไป โดยมีการเปรียบทียบคำแปลจากแหล่งข้อมูลต่างๆและยกตัวอย่างประกอบเพื่อเสริมความเข้าใจ
- เป็นเว็บไซต์ที่ให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์แก่ผู้สนใจ โดยเน้นที่ในระดับเยาวชน พร้อมรูปภาพและสื่อเคลื่อนไหวประกอบการอธิบาย
- เป็นเว็บไซต์ที่ให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงการอธิบายคำศัพท์ที่ใช้งานทางด้านวิทยาศาสตร์ และมีการดูแลเรื่องการนำเสนอเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ
- เป็นเว็บไซต์ที่ให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงการอธิบายคำศัพท์ที่ใช้งานทางด้านวิทยาศาสตร์ และมีการดูแลเรื่องการนำเสนอเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว