จันทรุปราคา, จันทรคราส

คำศัพท์จันทรุปราคา, จันทรคราส
คำศัพท์ภาษาอังกฤษlunar eclipse
คำอธิบาย

ดู  eclipse of the moon

หมวดวิทยาศาสตร์ทั่วไป
Web link- ข้อมูลการเกิดจันทรุปราคาของนาซ่าตั้งแต่ปี 2008-2015
- แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องจันทรุปราคา


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว