ฟอลลิเคิล

คำศัพท์ฟอลลิเคิล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษfollicle
คำอธิบาย

1. กลุ่มเซลล์ที่เรียงตัวกันมีลักษณะคล้ายถุง (ดู graafian follicle ประกอบ)

2. ผลแห้งชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นฝัก

หมวดชีววิทยา
Web link- แสดงพจนานุกรมคำศัพท์คำอธิบาย
- แสดงคำจำกัดความ
- เว็บไซต์ฟรีดิกชันนารี
- อธิบายโครงสร้างของ Hair follicle พร้อมภาพประกอบ
Image- แสดงภาพลักษณะของ follicle
Multimedia- วีดิทัศน์การพัฒนาของฟอลลิเคิล
- วีดิทัศน์อธิบายระยะของฟอลลิเคิลใน Ovarian cycle แบบสอบถาม คำอธิบายประกอบ


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว