วงวน

คำศัพท์วงวน
คำศัพท์ภาษาอังกฤษloop
คำอธิบาย

เส้นเชื่อมที่เชื่อมจุดยอดเพียงจุดเดียว

หมวดคณิตศาสตร์
Web link- ความหมายของวงวน
- นิยามของวงวน
- นิยามและตัวอย่างวงวน
- กราฟวงวน


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว