วงปี

คำศัพท์วงปี
คำศัพท์ภาษาอังกฤษannual ring
คำอธิบาย

ส่วนของไซเลมที่ปรากฏเป็นลายเนื้อไม้  มีลักษณะเป็นวงซ้อนกันเป็นชั้นๆ มองเห็นได้เมื่อตัดต้นไม้ตามขวาง

หมวดชีววิทยา
Web link- มีคำอธิบายเรื่องวงปีพร้อมภาพและมีมัลติมีเดียเพื่อประกอบการอธิบาย
- คำอธิบายเกี่ยวกับวงปี
- คำอธิบายเรื่องโครงสร้างภายในของลำต้นที่เกิดจาก secondary growth ซึ่งเกี่ยวกับวงปี
- มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเกิดวงปีพร้อมภาพ
- ชุดการสอนวิชาชีววิทยา 3 โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก
- การประมาณอายุของต้นไม้
Image- เรื่องของวงปีมีรูปภาพประกอบคำอธิบาย
- เรื่องของ ลำต้น มีรูปภาพประกอบคำอธิบาย
- ยูทูปอธิบายการฟอร์รูปแบบวงปี


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว