ทฤษฎีบทเศษเหลือ

คำศัพท์ทฤษฎีบทเศษเหลือ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษremainder theorem
คำอธิบาย

เมื่อ p(x) คือ พหุนาม anxn + an-1xn-1 + … + a1x + a0 โดยที่ n เป็นจำนวนเต็มบวก an, an-1, …, a1, a0 เป็นจำนวนจริง ซึ่ง an ≠ 0 ถ้าหารพหุนาม p(x) ด้วยพหุนาม x – c เมื่อ c เป็นจำนวนจริงแล้ว เศษเหลือจะเท่ากับ p(c)

หมวดคณิตศาสตร์
Web link- ความหมายของทฤษฎีบทเศษเหลือ
- งานวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีบทเศษเหลือ


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว