ทฤษฎีบทตัวประกอบตรรกยะ

คำศัพท์ทฤษฎีบทตัวประกอบตรรกยะ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษrational factor theorem
คำอธิบาย

เมื่อ p(x) คือ พหุนามในรูป anxn + an-1xn-1 + … + a1x + a0 โดยที่ n เป็นจำนวนเต็มบวก an, an-1, …, a1, a0 เป็นจำนวนเต็ม ซึ่ง an ≠ 0

ถ้า   เป็นตัวประกอบของพหุนาม p(x) โดยที่ m และ k เป็นจำนวนเต็มซึ่ง m ≠ 0 และ ห.ร.ม. ของ m และ k เท่ากับ 1

 

หมวดคณิตศาสตร์
Web link- เอกสารการสอน บทที่ 2 ระบบจำนวนจริง อธิบายความหมายของทฤษฎีบทตัวประกอบตรรกยะ
- เอกสารการสอนอธิบายนิยามและตัวอย่างทฤษฎีบทตัวประกอบตรรกยะ
- เอกสารการสอนเรื่องทฤษฎีจำนวนเบื้องต้นและการพิสูจน์


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว