วสันตวิษุวัต

คำศัพท์วสันตวิษุวัต
คำศัพท์ภาษาอังกฤษvernal equinox
คำอธิบาย

จุดตัดของเส้นศูนย์สูตรฟ้ากับสุริยวิถีที่ดวงอาทิตย์สถิตในวันที่ 21 มีนาคม มีสัญลักษณ์ 

หมวดโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ
Web link- ความหมายของคำว่าวสันตวิษุวัต
- บทความอธิบายสาเหตุของการเกิดกลางวันและกลางคืนยาวเท่ากันในวันวสันตวิษุวัต
- อธิบายจุดวสันตวิษุวัตพร้อมภาพประกอบ
Multimedia- สื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับวสันตวิษุวัต


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว