เวลาสุริยคติ

คำศัพท์เวลาสุริยคติ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษsolar time
คำอธิบาย

เวลาเทียบกับดวงอาทิตย์ เช่น 1 วันเทียบกับดวงอาทิตย์ คือช่วงเวลาระหว่างการเห็นดวงอาทิตย์ผ่านจุดสูงสุดวันแรกและวันถัดไป

หมวดโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ
Web link- ความหมายของคำว่าเวลาสุริยคติ
- แนวทางการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับเวลาสุริยคติ
Multimedia- สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับเวลาสุริยคติ


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว