เวลาดาราคติ

คำศัพท์เวลาดาราคติ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษsidereal time
คำอธิบาย

เวลาเทียบกับดาวฤกษ์หรือจุดวสันตวิษุวัต เช่น 1 วันดาราคติ คือช่วงเวลาระหว่างการเห็นจุดวสันตวิษุวัตผ่านจุดสูงสุดวันแรกและวันถัดไป

หมวดโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ
Web link- ความหมายและการคำนวณค่าเวลาดาราคติ
- ความหมายของคำว่าเวลาดาราคติพร้อมภาพประกอบ
Multimedia- สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับเวลาดาราคติ
- นาฬิกาแสดงเวลาดาราคติ
- สื่อการเรียนรู้แสดงเวลาดาราคติ


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว