กฎของแก๊สอุดมคติ

คำศัพท์กฎของแก๊สอุดมคติ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษideal gas law
คำอธิบาย

กฎที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดัน ปริมาตร จำนวนโมลและอุณหภูมิสัมบูรณ์ของแก๊สอุดมคติ แสดงด้วยสมการ  เมื่อ คือความดัน    คือปริมาตร   คืออุณหภูมิสัมบูรณ์ของแก๊ส  คือ จำนวนโมล และ   คือค่าคงตัวแก๊ส

หมวดฟิสิกส์, เคมี


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว