จำนวนจริงลบ

คำศัพท์จำนวนจริงลบ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษnegative real number
คำอธิบาย

จำนวนจริงที่มีค่าน้อยกว่าศูนย์

หมวดคณิตศาสตร์
Web link- ความรู้เกี่ยวกับจำนวนจริง
Multimedia- สื่อ multimedia เรื่องเส้นจำนวน


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว