จำนวนจินตภาพแท้

คำศัพท์จำนวนจินตภาพแท้
คำศัพท์ภาษาอังกฤษreal imaginary number
คำอธิบาย

จำนวนเชิงซ้อน a + bi เมื่อ a = 0 และ b ¹ 0  (ดู complex number ประกอบ)

หมวดคณิตศาสตร์
Web link- ความหมายของจำนวนจินตภาพแท้
- อธิบายลักษณะของจำนวนจินตภาพแท้
- อธิบายประเภทของจำนวน
- ตัวอย่างการนำจำนวนจินภาพไปประยุกต์ใช้


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว