จำนวนเฉพาะ

คำศัพท์จำนวนเฉพาะ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษprime number
คำอธิบาย

จำนวนเต็ม a ซึ่งไม่เท่ากับ 0 หรือ ±1 และต้องหารลงตัวด้วย ±1 และ ± a เท่านั้น เช่น ±3, ± 5,± 7,± 11 เป็นต้น (ส่วนมากมักจะกล่าวถึงจำนวนเฉพาะที่เป็นจำนวนจริงบวกเท่านั้น)

หมวดคณิตศาสตร์
Web link- ความรู้เรื่องจำนวนเฉพาะ
- นิยามและทฤษฎี
- จำนวนเฉพาะ 15 ล้านตัวแรก
- อธิบายจำนวนเฉพาะ (ต้องคลิกที่เมนู คณิตศาสตร์ แล้วหาศัพท์คำว่า จำนวนเฉพาะ จะมีคำอธิบายศัพท์คำนี้)


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว