จำนวนเชิงซ้อน

คำศัพท์จำนวนเชิงซ้อน
คำศัพท์ภาษาอังกฤษcomplex number
คำอธิบาย

จำนวนใด ๆ ที่เขียนในรูปคู่อันดับ (a, b) เมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริงและมีคุณสมบัติต่อไปนี้

1. (a, b) = (c, d) ต่อเมื่อ a = c และ b = d
2. (a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)
3. (a, b) . (c, d) = (ac - bd, ad + bc)
หรือ (a, b) อาจเขียนได้ในรูป a + bi เมื่อ i2 = -1 เรียก a ว่าส่วนจริง (real part) และเรียก b ว่า ส่วนจินตภาพ (imaginary part)
จำนวนเชิงซ้อน (0, b) เมื่อ b # 0 เรียกว่าจำนวนจินตภาพแท้
หมวดคณิตศาสตร์
Web link- นิยามและสมบัติต่าง ๆ ของจำนวนเชิงซ้อน
- ระบบพิกัดจำนวนเชิงซ้อน
- ภาพการแสดงจำนวนเชิงซ้อนด้วยระบบพิกัดเชิงขั้ว
- รวบรวมความหมาย สมบัติ และรายละเอียดต่างๆ
- รวบรวมเนื้อหาความหมายของจำนวนเชิงซ้อน
- ความหมายของจำนวนเชิงซ้อน
- แสดงวิธีการบวกและการคูณจำนวนเชิงซ้อน
- ความหมายและตัวอย่างการคำนวณเกี่ยวกับจำนวนเชิงซ้อน
- แบบบฝึกหัดเกี่ยวกับจำนวนเชิงซ้อน
- ความหมายของจำนวนเชิงซ้อน


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว