ปริมาณเวกเตอร์

คำศัพท์ปริมาณเวกเตอร์
คำศัพท์ภาษาอังกฤษvector quantity
คำอธิบาย

ปริมาณที่บอกทั้งขนาด และทิศทาง เช่น ความเร็ว ความเร่ง ปริมาณเวกเตอร์อาจแทนได้ด้วยส่วนของเส้นตรงที่ระบุทิศทาง โดยใช้ความยาวของส่วนของเส้นตรงแทนขนาดและใช้หัวลูกศรเพื่อบอกทิศทาง

หมวดคณิตศาสตร์
Web link- ความหมาย สัญลักษณ์และการหาค่าปริมาณเวกเตอร์
- ความหมาย ตัวอย่างของปริมาณเวกเตอร์
- ความหมายของปริมาณเวกเตอร์ ตัวอย่างการใช้งานจริง
- ความหมายของปริมาณเวกเตอร์และปริมาณสเกลาร์
- การคำนวณเกี่ยวกับเวกเตอร์
- ความแตกต่างระหว่างปริมาณเวกเตอร์และปริมาณสเกลาร์
- การเปรียบเทียบปริมาณเวกเตอร์และปริมาณสเกลาร์
- ความหมายและตัวอย่างของปริมาณเวกเตอร์
- ความหมายและการคำนวณเกี่ยวกับปริมาณเวกเตอร์
- ความหมายและตัวอย่างของปริมาณเวกเตอร์
- แสดงความหมายของปริมาณเวกเตอร์
- มัลติมีเดียเรื่องปริมาณสเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว