รูปหลายเหลี่ยมของความถี่

คำศัพท์รูปหลายเหลี่ยมของความถี่
คำศัพท์ภาษาอังกฤษfrequency polygon
คำอธิบาย รูปหลายเหลี่ยมของความถี่

รูปหลายเหลี่ยมที่เกิดจากการลากเส้นตรงโยงระหว่างจุดกึ่งกลางบนแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากที่อยู่ติดกันของฮิสโทแกรมของข้อมูลชุดนั้น

หมวดคณิตศาสตร์
Web link- แสดงรายละเอียดของรูปหลายเหลี่ยมของความถี่
- ลักษณะและรายละเอียดของรูปหลายเหลี่ยมของความถี่
- ลักษณะและรายละเอียดของรูปหลายเหลี่ยมของความถี่
- วิธีการสร้างรูปหลายเหลี่ยมจากโปรแกรม Excel


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว